Запази час онлайн
    
Начало > История

Публичното здравно заведение Поликлиника Аксаково е преобразувана в "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ-Аксаково" ЕООД по реда на чл.102 от ЗЛЗ с Решение на Общински съвет-Аксаково и Заповед на министъра на здравеопазването.

„АМЦСМП-Аксаково“ЕООД притежава Акт за частна общинска собственост №5737

Съдебната му регистрация е ивършена във Варненски окръжен съд, като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, със собственик на капитала - Община Аксаково. Правата на собственост се упражняват от Общински съвет - Аксаково.

МЦ-Аксаково е регистриран в РЦЗ-Варна, като лечебно заведение за извънболнична специализирана помощ на 11.01.2001год.с рег.№ 0302131001.

Медицински център-Аксаково е общинско лечебно заведение със сто процента общински капитал.Единствено на територията на Община Аксаково в която са включени 23 села., то е разположено в централната част на гр.Аксаково. Ръководството на лечебното заведение, от началото на неговото преобразуване се стреми да подържа добра визия,добър състав от спициалисти в много области, добро оборудване, като непрекъснато търси възможности за обновяване на апаратурата,разширяване на специализирания екип и начини за достигане европеско ниво на обслужване.Добрите контакти с Общинското ръководство и помощта която получава от него, са път за реализиране на поставените цели.

Управител на „АМЦСМП-Аксаково“ЕООД от 14.12.2000г. е Д-р Лиляна Димитрова Попова-Стефанова, избрана с Решение на Общински съвет-Аксаково и назначена със Заповед на Кмета на Община Аксаково.
Д-р Лиляна Попова е дипломиран лекар ,завършил в МА ВМИ-София през 1983г. От същата година работи в Община Аксаково.
През 1994 година, придобива специалност“ Акушерство и Гинекология „в МА-София. Член е на БНДАГ от 1994година.
През 2004 година придобива професионална квалификация по специалност „Здравен мениджмънт“ в СА „Д.Ценов“Свищов.
Квалифицирана и сертифицирана по всички стандарти на образованието в РБ.ВАШЕТО ЗДРАВЕ , НАШАТА ГРИЖА!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И УСПЕШНИ!
БЛАГОДАРЯ ВИ , ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯ САЙТ!